Veletrgovac pomorskim

Hear Clear ProHear Clear Pro 2. Najbolji slušni aparat

U samim trgovcima na veliko u Krakovu, tzv osvje¾avajuæe meso ili falsificiranje uvjeta prikladnosti za jelo i namakanje mesa u vodi. Skandalozne prakse novinarima su otkrili biv¹i zaposlenici veletrgovaca u Krakowu, koji su dali oznakama s datumom sile na preraðene proizvode koji su istekli zamijenjeni novim tako da tvrtka mo¾e potro¹iti neproduktivne proizvode po cijeni. Ovaj proces krivotvorenja vjerojatno je bio samo oèigledna zagonetka, a znali su ga èak i ¹efovi koji su znali ne¹to o lo¹oj aktivnosti u vlastitoj tvornici mesa.

Na¾alost, postoji bojazan da su opisane funkcije praksa u snazi veletrgovaca mesom, ¹to od potencijalnih kupaca zahtijeva da jo¹ vi¹e zaslu¾uju pa¾nju pri kupnji ¾ivotinjskih proizvoda. Poèetak tih nevjerojatnih poslova je ¾elja za profitom, ali posljedice tog brzog pona¹anja snose potro¹aèi koji se guraju na stranu ove uzroèno-posljediène faze. Na¾alost, u gore navedenom veleprodajnom veleprodajnom mesu postojali su i veliki sanitarni nedostaci. Pa, dio hrane koju je biljka izdala nosila je u prostorijama koje nisu zadovoljile sve higijenske standarde, gdje je puzao s patogenim klicama i bakterijama.

Takve nedostatke obièno toleriraju nepo¹teni trgovci na veliko, jer poduzetnici prije svega ¾ele ostati na tr¾i¹tu, bez obzira na zdravlje ljudi koji konzumiraju svoje proizvode. Vlasnici veletrgovaca Krakovskog mesa negiraju skandalozna izvje¹æa u kojima se tvrdi da je tada postojala perfidna osveta nezadovoljnih ili otpu¹tenih radnika. Kao ¹to je uobièajeno u sada¹njim ¾anrovskim situacijama, te¹ko je jasno reæi koja od perspektiva sukoba govori istinu. Sanepid se pobrinuo za to delikatno pitanje, ali predla¾emo poveæanje opreza pri kupnji mesnih proizvoda.