Tuxera ili raeun

Vrlo èesto èujemo o radu koji ljudi moraju napraviti do toèke da je potrebno ukloniti raèun iz trgovine. No, za obiènog kruha, ovaj raèun ili njegov rad nije ni najmanje. Uostalom, on æe platiti isti iznos za kupovinu, bez obzira hoæe li uzeti raèun ili ne. Meðutim, za ovaj sljedeæi dio, ili prodavatelj, ili bolje reèeno vlasnik trgovine, nevjerojatna je razlika. Izdavanje potvrde znaèi da se kupac podmiruje s naslovom riznice.

Obveza izdavanja potvrdeMeðutim, ako ne izda potvrdu, u¹tedjet æe na posljednjoj, jer neæe moæi izvr¹iti kupnju, a cijeli novac koji klijent potro¹i æe doæi u njegov d¾ep. Ova dodatna opcija nije eksplicitna i otvorena. Stoga je obveza da blagajna mora biti u interesu. Povrh toga, sve kupnje mu¹karaca treba platiti, a kupcu je potrebno izdati potvrdu. Mo¾e se dogoditi da æe poslovanje kupovine dobiti kontrolu nad tendencijom trezora, a da ne poka¾e da, na dan kada ne izdamo raèun, ili jo¹ gore, ne kupujemo odmah za iznos koji æemo razmotriti velike probleme. Postoji velika novèana kazna za to, ne samo za vlasnika trgovine, veæ i za prodavatelja. Stoga, trebate imati da, kada odete u trgovinu, zainteresirani smo za obvezu bu¹enja iznosa, èak i ako je vlasnik bio lukav i obavezan na drugi naèin. U sluèaju inspekcije, prodavatelj æe biti ka¾njen vi¹e za lo¹e pona¹anje.

Izbjegavanje porezaPretpostavljajuæi da je ova trgovina, trebate znati da u njoj mora biti izdana blagajna. Blagajna u poslovanju je prirodno potrebna, kao materijal koji æemo pru¾iti. Bez jednog ili drugog, posao ne mo¾e trajati. Mnogi registrirani raèuni u moguænostima duæana, ¹to je va¾nija dobit u trgovini, a ono ¹to je isto ide daleko za plaæanje poreza. Dakle, vjerojatno ne postoji rje¹enje za nedostatak iscrpnih raèuna. Poreze plaæaju svi i svi se plaæaju poreznom titulom. Dakle, porezi na utjecaj nisu tako veliki kao moguæa kazna za nevraæanje na blagajni. To je zapravo velika vrijednost novèanih kazni i nije vrijedno riskirati. Mo¾emo potro¹iti toliko na posljednji, a ne na porez.

Odabir prave blagajneVa¾no je da je gotovina i blagajna prikladna za na¹e poslovanje, jer je izbor blagajne visok. Postoje razne fiskalne blagajne. Odabiremo onu pravu s obzirom na stil i snagu trgovine koju æemo implementirati. Da æe prodavaonica biti znatno prodavaèi, potrebno je imati puno novaca, a ono ¹to je u njoj ide daleko u blagajne. Kako bi se prona¹ao dobar fiskalni ureðaj, vrijedi tra¾iti razlièita mi¹ljenja na internetu unosom lozinke tra¾ilice "blagajna".