Subvencije za razvoj tvrtke lublin

Subiekt Ignacy Rzecki je sve svoje poslove zapisao u cache. U istom u kojem je vodio evidenciju prodaje. Iako je njegova trgovina nije imala samo èlanke i materijale, kao ¹to je mala automobilska veleprodaja, gdje koèioni diskovi sami mogu ¾ivjeti nekoliko desetaka vrsta. Pisanje u bilje¾nici neæe rije¹iti probleme modernog poduzetnika, pogotovo ako imamo vrlo bogatu tehniku skladi¹tenja koja je visoko skladi¹te skladi¹ta. Kako si pomoæi u ovakvim stvarima?

Tvrtka Comarch dolazi na spa¹avanje, piæe naj¹irih programera na vlastitom tr¾i¹tu i skladi¹ni program koji mu je dao. To je jedinstven i puno naprednih ERP softvera, ¹to olak¹ava voðenje evidencije o uskladi¹tenoj robi i proizvodima. Okuplja se iz dva modula - Comarch WMS Management i Comarch WMS Magazynier, koji meðusobno rade besprijekorno, a istovremeno imaju i lijek za rukovanje visokoregalnim skladi¹tem.

Prvi modul je osnova ideje i poma¾e u stvaranju digitalne verzije èasopisa. Takva elektronièka struktura, koja toèno odgovara njegovoj stvarnoj verziji, omoguæuje postavljanje odreðenih proizvoda, polica, pa èak i prijevoznih sredstava kao ¹to su palete. Mo¾emo generirati dispozicije za dr¾atelje skladi¹ta, definirati minimalne i maksimalne vrijednosti zaliha, postaviti znaèenja za neke proizvode. Drugi modul, Comarch WMS Magazynier, je produ¾etak ruke skladi¹tara. Pru¾a vam priliku da istupite i objavite, ispi¹ete potrebne dokumente, pa èak i oznake. To su vjerojatno dodaci, va¾an zadatak izrade, premje¹tanja, obrade i inventarizacije robe. Ovaj element koristi dispozicije koje izdaje poslodavac, ¹to pojednostavljuje cijeli proces upravljanja skladi¹tem.

WMS program za pohranu osigurava potpuni integritet s Comarch ERP-om, meðutim kljuèni elementi oba sustava su odvojeni. Takva suradnja, na stanje komercijalnih dokumenata, a ne na izvorne podatke, omoguæuje razdvajanje upravljanja skladi¹tem i raèunovodstvenih operacija.