Strojna obrada

Tvornice su klase u kojima se svakodnevni obièni predmeti izraðuju od obiènog kamena, pijeska, polimera, kemikalija, metala i jo¹ mnogo toga novog. Broj tih proizvoda & nbsp; u tisuæama, pa èak i stotinama tisuæa dnevno.

Tijekom strojne obrade svakog proizvoda, otpad se opæenito izvuèe u odreðene spremnike, koji se zatim prazne i otpad se odla¾e. Meðutim, tijekom takve strojne obrade, na primjer granitne ploèe, sigurno æe uzimati bezbroj pra¹ine u zraku. Zemljana je tako fino da se èak i na¹a nosna ¹upljina, specijalizirana za hvatanje sitnih èestica pra¹ine, ne zaustavlja tijekom tog razdoblja kontaminacije, a svaki dan zaposlenik koji obavlja redovite proizvodne aktivnosti udi¹e veliki broj takvih pra¹ina. Mogu ga temeljito ozlijediti, uzrokovati ka¹alj ili alergijsku reakciju, ali najèe¹æa kontaminacija organizma se promatra tek nakon deset ili dvadeset godina aktivnosti u moguænostima doma u pravim uvjetima. Idemo kod specijaliste s pluænom ili prehrambenom bole¹æu, ili drugaèije ovisno o struji u kojoj je pra¹ina napadnuta, i saznajemo da su na¹e pritu¾be naravno iz knjige u ovoj biljci.

Na¾alost, postoji mnogo takvih pitanja, ali ih danas mo¾emo uèinkovito sprijeèiti. Instaliranje & nbsp; sustava za otpra¹ivanje, tj. Sustav otpra¹ivanja & nbsp; u tvornicama izlo¾enim ¹tetnim uèincima bilo kakvog oneèi¹æenja, sigurno æe minimizirati problem. Zapravo, takav sustav se preporuèuje za svaku industriju, bez smisla za zagaðenje. Poznato je da æe u èelièani kolièina isparenja i pra¹ine biti ozbiljnija nego u tvornici stiropora, meðutim u jednoj i novoj tvornici ljudi su izlo¾eni ¹tetnim uèincima kontaminanata, iako je drugaèija formula takoðer u suprotnoj koncentraciji.

Ako smo investitori, raèunamo i tvornicu, trebali bismo razmisliti o naèinu otpra¹ivanja prije nego ¹to æe sanitarna kuæa provesti nasumiène provjere i prisiliti nas da je instaliramo pod prijetnjom likvidacije kuæe. Naravno, to æe biti povezano s tro¹kovima nabave i monta¾e sustava filtriranja, a vjerojatno is tro¹kovima modernizacije dvorane na kojoj se smatra da je instalirana. Meðutim, zdravlje zaposlenika je definitivno vrijednost na koju se isplati ulagati, a kada æemo vjerojatno i precizno zahtijevati isto.