Stroj za meso i kobasice

Da li èesto jedete mljevene kuglice ili soèni tatar s jajima? Ako je tako, nesumnjivo znate kako pripremiti hranu. Vuk prema tijelu ili ako netko ¾eli mlin za meso, omoguæuje nam sjeckanje i usitnjavanje mesa. Tijelo takvih ljudi idealno je pogodno za daleka jela umjesto obiènih, neobraðenih komada mesa.

Kako ste posjetili svoju baku, sigurno se sjeæate kada ste pro¹li zadnju toèku tako malog stroja. Meso je bilo smje¹teno u grlo, a stroj ga je dugo vezao, a zatim bi odatle pustio meso u izvornu osobu nego ¹to smo ga tamo stavili. Bili smo zapanjeni i èinjenicom da na nju neæemo staviti prste, jer bi se to vrlo lo¹e zavr¹ilo za nas. Takoðer bismo mogli biti zgro¾eni slikom onoga ¹to je iza¹lo iz ureðaja. I onda su ga pojeli s u¾itkom.U to vrijeme vukovi se daju u gastronomskim podruèjima, npr. U restoranima, prostorijama, barovima. Svje¾e obraðeno tijelo je veliki èimbenik. To je izlog na¹eg doma.Danas se koriste i tradicionalni vukovi. Mogu se napajati elektriènom energijom ili fizièkom silom. Ovaj sljedeæi je svakako jeftiniji, ali uèinkovitiji? Treba nam fizièki napor. To je osnovno i igra se svojom jednostavno¹æu. Tipièna britva izraðena je od seta za rezanje koji je izraðen od organizacije s novom debljinom, no¾em za trzanje i no¾em. Grlo je mjesto gdje stavljamo meso za obradu. U sredini se smatra pu¾, zahvaljujuæi kojem va¹e tijelo kljuèeve od mjesta gdje je rez. Montirani su sklopovi razlièitih velièina. Kada pretpostavimo, u klaonicama æe sigurno imati vi¹u razinu bolesti nego na svojim mjestima, jer se u njima meso preraðuje i kasnije transportira i isporuèuje u razlièite prostore. Dakle, ova podruèja su u stanju uèiniti isto u isto vrijeme.