Statieka inverzija gravitacije

Statièki elektricitet je posebno osjetljiv i sveprisutan u sadr¾aju. Njezina rje¹enja, osobito u sluèaju opasnosti od eksplozije, ¹alju se u ko¾u, a time i na eksploziju. Svake se godine u Europi vraæa do 400 dogaðaja povezanih s elektrostatièkim pra¾njenjima, a va¾no ih je na jednostavan naèin sprijeèiti kori¹tenjem jednostavnih ureðaja i metoda koje su sigurne i ¹iroko dostupne.

Da bi se ispustila optereæenja koja se razvijaju i prikupljaju tijekom proizvodnje, spremnici, spremnici, spremnici moraju biti opremljeni elektrostatièkim uzemljenjem ili elektrostatièkim uzemljenjem. Pridr¾ava se zadnje stavke kako bi koristila sna¾nu stezaljku ili drugu takvu kombinaciju za¹tiæenog ureðaja s dobro odabranim kabelom, dobro je upravljati elektriènim nabojem do pravog trenutka uzemljenja. Pravilo je jednostavno mije¹anje s tlom da u proizvodnim procesima kao ¹to su lakovi, smole, boje, otapala i eksplozivni proizvodi èesto postoji sluèaj u kojem se elementi obrade, mije¹anja ili spremnika za te tvari mogu prekriti s mnogo slojeva ili hrðe. U vezi s navedenim, oni oslabljuju kori¹tenje terminala ili drugih metoda uzemljenja koje podupiru uredi. Prema ATEX direktivama, terminali za uzemljenje moraju zadovoljiti brojne zahtjeve da bi se mogli implementirati u podruèjima opasnosti od eksplozije. Oni ne smiju biti pokriveni materijalom pogodnim za stvaranje iskri u dobrim radnim uvjetima.U opasnom podruèju s visokim rizikom od paljenja i eksplozije potrebne su redovite provjere stanja ljudskog alata za uzemljenje. Na kraju eksploatacije, nastanka korozije i mehanièkih o¹teæenja mogu nastati nepravilnosti i propu¹tanja sustava, te æe zbog toga prestati ostvarivati na¹u ulogu. To je trenutni sluèaj izravne prijetnje osoblju i cijelom postrojenju. Zahvaljujuæi razvoju tehnologija, sve se èe¹æe susreæu statièki sustavi uzemljenja koji tvore ugraðeni upravljaèki sustav. Opremljeni su pokazivaèima i blokadama kako bi se sprijeèilo paljenje.Moramo shvatiti da je u razvoju tehnologije i rada, u eri utjecaja na razvoj prodaje i prometa, cijeli postupak organiziran na jo¹ veæim i uèinkovitijim proizvodnim metodama. Poveæano kretanje uzrokuje prirodni porast broja generiranih elektrostatièkih naboja, ¹to rezultira naknadnim pra¾njenjem. To je stvaranje èovjeka i pritisak na najbolji uèinak prijeti njegovoj sigurnosti.