Raeunovodstveni program t soft

Comarch ERP Optima je mnogo poznati program pisan u Poljskoj za manje, zdravije tvrtke iz nekog podruèja. Zahvaljujuæi ugraðenim rje¹enjima, to je lako odabrani program izmeðu raèunovodstvenih ureda i poreznih savjetnika.

Program Comarch ERP Optima veæ koristi vi¹e od 60.000 poduzeæa iz drugih dijelova i tr¾i¹nih sektora, kao ¹to su: trgovina i usluge, promet, graðevinarstvo, poljoprivreda, javna uprava, proraèunski uredi, medicinska industrija, kulturne institucije i odvjetnièke tvrtke. Program Optima ima samo pozitivne povratne informacije, a evo i nekih od njih.

Detoxic Detoxic Iscrpan tretman protiv parazita

Cosmo Group Sp Z o.o. tvrtka koja posjeduje NeoNail vodeæa je meðunarodna tvrtka s dijelovima stilizacije i njege noktiju. Od poèetka svog postojanja, bliski su potro¹aèima, nudeæi im velike i originalne proizvode. Kada se igra u bliskoj industriji, Comarch Optima program tvrdi da se sve transakcije mogu obavljati uèinkovitije.

Printemps je poznata mre¾a velikih trgovina koje u¾ivaju u distribuciji proizvoda vodeæih svjetskih tvrtki, skupe robe i najti¹oj kozmetici. U razdoblju kontinuiranog rasta, trgovine u Caenu, Toursu i Brestu zadr¾ale su zadatak obnove na¹e IT tehnologije u rukama Comarha. Softver Comarch ERP Altum najbolje odgovara potrebama i oèekivanjima tvrtke Printemps, a ujedno æe biti i pored nje u buduæim razvojnim fazama.

Ponuda Kontri.pl je sveti asortiman donjeg rublja, kao i odjeæe i èarapa. Zahvaljujuæi implementaciji platforme Comarch ERP Altum, polovica narud¾bi upuæenih putem Interneta dostupna je u automatskoj mjeri, a zaposlenici koji koriste skladi¹te za fizièku pripremu paketa za postavljanje su jedini koji koriste udio u proizvodnji.

Imperial je ime iz Italije koje nudi odjeæu za ¾ene i klijente. Uz vrlo intenzivan razvoj mre¾e, tvrtka je poèela tra¾iti sustav koji æe unaprijediti upravljanje lancem trgovina. Stavili smo ideju Comarch Optima.