Rad na vrpci

U velikim tvornicama i na radnim mjestima, na proizvodnim linijama ima dosta pra¹ine i oneèi¹æenja zraka. U posljednjih mnogo nepovoljnih uvjeta za zdravstvene radnike, uèinci takvog stanja èesto se javljaju u kasnijim godinama njihovog stana.

Varikosette

Danas, poslodavac koji se sjeæa zdravlja svojih gostiju postavlja takve ekstrakcije i sakupljaèe pra¹ine u takvim stanovima. Ventilatori, spomenuti ostaci i sakupljaèi pra¹ine su alati kojima je izuzetno zanimljiva i ventilacija u posebno oneèi¹æenim interijerima. Trebalo bi biti i znati i napomenuti da prevelika pra¹njavost zraka, koju sam imala, boje ili puderi u prahu mogu dodati na poèetak u pozadini gdje je stanje previ¹e, i neoèi¹æenog opra¹ivanja i oneèi¹æenja zraka. Svaka vrsta vreæica, ciklona, nagibnih guma, ispu¹nih plinova i èipsa je investicija vrijedna va¹eg tro¹ka, ovi ureðaji imaju posebna odobrenja, proizvode se zajedno s savjetima atex i èine na¹ ¹tand vrlo precizno u bilo kojoj vrsti proizvodnih hala. Tretirati ih, prije svega, je za¹tita za goste u nepo¾eljnom okru¾enju i one koji su u opasnosti od eksplozije. Postoje sakupljaèi pra¹ine, koji u isto vrijeme pra¹inu od nekoliko strojeva, kao ¹to su mjeraèi debljine, planeri, kru¾ne pile i strojevi za blanjanje, posebno u interesima namje¹taja, druge serije ciklona prilagoðene su za vaðenje suhih neèistoæa iz zraka, tu su i usisivaèi pra¹ine koji proèi¹æavaju ispu¹ni zrak. Dizala su postavljena kao stalna mjesta, sjede na profesionalnom mjestu u velikoj dvorani, tu su i pokretni ¹tandovi koji kupuju stan zahvaljujuæi ugraðenim kotaèima ili malim prijenosnim ureðajima. Svi ovi zraèni ventilatori ispunjavaju ovu funkciju, odnosno uklanjaju pra¹inu i èiste zrak od crnih supstanci, ventiliraju kontaminirane prostorije, vrlo su nu¾ni i trebaju biti zauzeti u proizvodnji, koja generira veliko zagaðenje. Vreæice za pra¹inu nude se kao zasebni elementi, takoðer i kao kombinirani elementi, tako da odmah mo¾ete postiæi nekoliko spremnika pra¹ine. Potreba za znaèajnom kolièinom takvih alata u dvorani ovisi o razini oneèi¹æenja.