Psiholo ka terapija stani te

Terapija je lijeèenje patolo¹kih odnosa meðu ¾enama ili èlanovima obitelji, ali i dokazana metoda lijeèenja psihe pojedinih pacijenata.Ako ovisnost sprjeèava ispravno funkcioniranje, brak prelazi na zid razvoda ili se veze izmeðu èlanova najbli¾e skupine pribli¾avaju dezintegraciji, a zatim se morate javiti specijalistu iz znanosti o psiholo¹kim znanostima. Nijedna od nas nije radikalno autonomna individua koja nije u interakciji s bilo kojim drugim ljudskim poslovima, stoga budite svjesni pozitivnih odnosa s ljudima. Navedeni etièki imperativ odnosi se prije svega na na¹e najbli¾e osobe, naime prijatelje, partnere i poznanike. Piæe iz du¾nosti psihoterapije usmjereno je na razvijanje emocionalne kompetencije osobe koja se lijeèi, tj. poveæano samopo¹tovanje i samokontrola, bavljenje profesijom ili fobijama, te pobolj¹anje nadahnuæa za rje¹avanje, sposobnost interpersonalne komunikacije i pobolj¹anje vje¹tina u kontaktu s okolinom.

Terapija pod nadzorom psihologa, psihoterapeuta ili psihijatra je oblik djelovanja u sluèaju poremeæaja kao ¹to su depresija, nesanica ili ovisnosti na razlièite naèine iu obliku neuroze i raznih strahova. Psihoterapija se gradi na meðusobnim odnosima terapeuta i pacijenta, a sami postupci psiholo¹ke terapije su razlièiti, jer ovise o odreðenom tipu razumijevanja zaposlenika i izvorima analiziranih mentalnih poremeæaja i pomoæi s veæim poremeæajima i prirodi psihoterapije. Na samom poèetku tretmana odr¾avaju se jedan ili vi¹e uvodnih sastanaka tijekom kojih se odvija pomoæ ili intervju. Zatim postoji terapijski ugovor u kojem se definiraju ¾eljeni ciljevi terapije, uèestalost pojedinaènih sjednica, procijenjeno razdoblje njihova ¾ivota, financijski aran¾mani i druge nijanse povezane s procesom psihoterapijskog lijeèenja. Opæenito, terapija se provodi s najvi¹e tri sastanka tjedno, obièno traje oko sat vremena, a trajanje psihoterapije obièno se kreæe od nekoliko do nekoliko mjeseci.

Krakov ima mnoge klinike i terapeutske centre, gdje specijalisti, kroz sintezu znanstvenih spoznaja i praktiènih iskustava izvedenih iz bogatih struja psihoterapije, poku¹avaju individualno prilagoditi razlièite dijagnostièke metode jednoj jedinici koja do¾ivljava osobne probleme. Neki terapeuti obavljaju psihoanalitièki (takoðer poznat kao psihodinamski pristup koji je predstavio Sigmund Freud, koji ukljuèuje svijest o nesvjesnom sadr¾aju i ljubavi time ¹to im se daje. Drugi psihoterapeuti koriste terapiju u sustavnoj, kognitivno-bihevioralnoj, humanistièko-egzistencijalnoj ili hipnoterapiji. U suvremenoj prostoriji treba napomenuti da postoji podjela unutar pojave koja se obièno naziva psihoterapija. Pa, kvalificira se za dva znaèajno razlièita tipa psiholo¹kog savjetovanja - psihoterapiju i psihosocijalnu podr¹ku, koja se rje¹ava tamo gdje pacijentu treba podr¹ka, ali ne postoji definirana (prema trenutnim medicinskim standardima bolest ili mentalni poremeæaj.