Prvi rad stephanie

Mnogi gosti, iz drugih razloga, odluèuju iæi izvan granica druge zemlje. Meðutim, za njih to ne znaèi da ne ¾ele biti dobro identificirani sa svojom nacionalno¹æu, ili nemaju smisla vraæati se u svoju zemlju, jer ima vi¹e ljudi koji, radeæi u inozemstvu, planiraju kupiti nekretninu koja æe biti namijenjena za najam. Ljudi koji rade izvan Republike Poljske nadaju se podnijeti zahtjev za hipoteku u Poljskoj, a ne samo za prodaju zemlji¹ta u poljskom svijetu, ali jo¹ uvijek izvan njezinih granica. Oèito je da oni u Poljskoj zahtijevaju ne¹to drugo osim zaposlenika i zaposlenika.

Prije svega, neke banke omoguæuju vam podnijeti zahtjev za hipoteku samo na ljude koji rade na isplatu zaraðenog novca na bankovni raèun poljske banke. Kao ¹to znate, ponekad je to neobièno jer strane tvrtke vr¹e transfer samo na osobne raèune koji su osnovani u lokalnim bankama, ili dodatno u obliku èekova. U takvim sluèajevima trebate zatra¾iti dodatnu dokumentaciju o redovnim prihodima. Osim toga, postoje veæi zahtjevi za vlastitim doprinosom ljudima koji obavljaju iznimke iza zida. Zato æe za zaposlenike koji rade izvan zemlje, ali jo¹ uvijek na trgu Europske unije, banka poveæati vrijednost vlastitog doprinosa na 20% cijena nekretnina (za zaposlenike koji se formiraju u Poljskoj vrijednost poljskog doprinosa do kraja 2014. je samo 5%, dok za ¾ene u Americi - vrijednost poljskog doprinosa bit æe 50%.

Naravno, bankama æe svakako trebati prijevod dokumenata potrebnih za prikupljanje hipoteke, tj. Rodni list, dokument koji potvrðuje odnos izmeðu knjige i poslodavca, vjenèani list. Motiviranje zahtjeva za hipoteku mo¾e se zatra¾iti u prevoditeljskoj agenciji specijaliziranoj za ekonomske i profesionalne prijevode. Ponudu ureda mo¾ete pronaæi na web stranicama, kao i prije kontaktiranja odabranog prevoditelja. Banke koje ne zahtijevaju predoèenje dokumenata potrebnih za izdavanje stambenog kredita su Nordea i Deutsche Bank.