Promjene pravila

Uspjeh i mirna podudarnost èesto odreðuju uspjeh poslovanja. Novine koje je vlada uvela u operativne propise obièno su za sebe dar nebesa, a za druge pak prokletstvo.

Primjer èinjenice da se obvezna registracija prodaje materijala i pomoæ kod blagajne, koja je zakljuèena prije nekoliko godina, treba po¹tovati. Nije va¾no jeste li frizer, trgovac, ljekarnik ili automehanièar. Za pru¾ene usluge, kupcu treba izdati raèun, inaèe æete se morati suoèiti s prijetnjom plaæanja sankcija.

Tvrtke koje nude fiskalne ureðaje sigurno su reagirale na takvu poziciju s velikim zadovoljstvom. Potra¾nja za njima se brzo poveæala, buduæi da su mnogi poduzetnici bili prisiljeni kupovati blagajne. Proizvodnja ovih ureðaja se u kratkom vremenu uveæala i do danas je posebno va¾na. Puno gospodarskih aktivnosti zahtijeva kupnju fiskalnih valuta.

Dakle, postoji mnogo atraktivnih primjera kada jedna odluka, jedno pravno pravilo, stvarno utjeèe na profitabilnost poslovanja.

Iz tog dijela, nakon uno¹enja propisa, bilo je va¾no primijetiti znaèajno poveæanje konkurencije na tr¾i¹tu blagajne. Meðutim, tvrtke koje su veæ nekoliko godina bile velika prednost jer su istovremeno mogle pripremiti pravu tvrtku i steæi povjerenje kupaca.

I za¹to je na taj naèin uvedena obveza da se uvedu blagajne? To, naravno, nije ono ¹to se dogaða, veæ novac. Dr¾ava je ¾eljela smanjiti velièinu sive zone, ¹to je u Poljskoj vrlo znaèajno. Mnogi menad¾eri nisu napravili na¹e primitke (osobito tvrtke koje pru¾aju razne usluge i sav prihod ostvaren u vrijednosti imao za sebe.