Prodavae godine 2017

Zakon koji je veæ na snazi uvodi odreðene obveze prodavaèima koje trebaju zadr¾ati ako ¾ele izbjeæi drugaèiju vrstu sankcija. Oni su takoðer puni od njih, ovisno uglavnom o dobrobiti na¹ih komercijalnih aktivnosti. Bez obzira na to, da li prodajemo hranu, odjeæu ili raèunalnu opremu, uvijek moramo osigurati neke ili nekoliko alata (ovisno o kolièini trgovine, a to su blagajni.

Zahvaljujuæi stalno razvijenim elektronièkim tehnikama, danas su iznimno slo¾ene. Na taj naèin mo¾emo izdvojiti naèine tih ureðaja koji æe nam svakako pomoæi da radimo. Naravno, va¾na funkcija gotovinskih registara zbilja se zove prodajni zapisi, ali neki od njih imaju dodatne opcije, primjerice povezane s organizmom za obavljanje laganog i sna¾nog inventara. Zahvaljujuæi tome, na¹a praksa je potpuno uèinkovitija.

https://mlash.eu/hr/

Koje nam moguænosti pru¾a tr¾i¹te?

Trenutaèno postoji raspodjela predmetnih ureðaja na raspolaganju. Mo¾emo spomenuti elektronièki blagajnièki registar (ERC blagajni i elektronska prodajna mjesta (POS blagajni.

U sluèaju prve vrste ureðaja, radimo s vrlo va¾nim modelima. Njihove velièine nisu vrlo opse¾ne (jedino se odnosi na softver, RAM memorija je iznimno ogranièena, ¹to skraæuje ¾ivot ureðaja. U sluèaju POS-a Va¹e su ponude puno veæe. Posebno je va¾na èinjenica da za njihovu korist mo¾emo stvoriti prodajne operacije na podruèju raèunala.

Atraktivne POS znaèajke takoðer su privlaène. Osim raèunala, oni su kompatibilni s èitaèima crtiènog koda i èipovima, vaga i terminalima za plaæanje karticama. Va¾no je povezati ih s vlastitim blagajnama. Zahvaljujuæi ovakvim moguænostima, mo¾emo toèno kontrolirati prodajni proces u tehnologiji, izvr¹iti izravan inventar robe ili èak uèinkovito slu¾iti klijentu, za ¹to je vrijeme provedbe odreðenih stvari obièno najva¾nije.

Slo¾eni sustavi

Naravno da treba dati sebi situaciju potonjeg, POS blagajne su malo skuplji sa svojim standardnim kolegama. Promjene, meðutim, primiti obroka raèunalne sposobnosti koje æe nas podr¾ati u ulozi.

Zapravo, to je oèito sluèaj, jer, osim blagajne, dobivamo i raèunalnu jedinicu, tipkovnicu i prikladan monitor (koji je jo¹ uvijek u taktilnoj konstrukciji. Osim toga, ovo jelo je mnogo ulaza, kroz koje smo u razdoblju povezivanja tih visokih sustava. Izuzetno je va¾no da u sluèaju POS-a postoji veæa moguænost dobivanja vrlo dobre i bilo koje konfiguracije ureðaja. U razdoblju smo zamijeniti procesor, RAM memoriju ili èak uploadati novi, uèinkovitiji sustav. Pogotovo ove vrste novèanica takoðer imaju dodatne baterije, zahvaljujuæi kojima mo¾emo raditi bez spajanja na elektriènu energiju.

ERC modeli

Meðutim, nakon ¹to je reèeno, ovaj napredni stupanj elemenata je prilièno skup. To ne znaèi da æemo razbiti. Fiskalne slu¾be ERC-a takoðer mogu zadovoljiti sva va¹a oèekivanja. Meðutim, trebali biste kupiti konzumirati u zami¹ljenu priliku.

Iznad svega, trebao bi sebi dati avanturu iz èinjenice da su predstavljeni u nekoliko varijanti. Èesto se koriste mobilni kasina. Oni se razlikuju po svojoj maloj velièini, toliko dobrih okuplja kao dio male trgovine ili tijekom mnogih dogaðaja.

U uspjehu veæih trgovina, trebamo zalihe na efekte sustava koji se mogu integrirati s novim valutama ili drugim vrstama ureðaja. Oni se tretiraju uglavnom gdje postoji nekoliko prodajnih mjesta. Neizravni model tih objekata su pojedinaène stanice. Jo¹ uvijek misle na njihovu malu velièinu, ali imaju ne¹to vi¹e veze s mobilnim modulima.

U sluèaju ERC blagajne, takoðer je moguæe instalirati raèunalo. Oni rade s njima na mre¾i ili izvan mre¾e, s istim podacima. Zbog takvih rje¹enja pobolj¹ana je njihova priroda dostupnih funkcija.

Kao ¹to vidite, postoji mnogo blagajni. To bi trebalo utvrditi ovisno o poslu kojim upravljamo.