Poslovni coaching

Coaching tada postoji razvojni ureðaj koji osigurava poveæanje uèinkovitosti i umjetnosti projekata. O tome svjedoèi i èinjenica da klijent, kao ciljna ¾ena koju trebamo pronaæi, ukazuje na to da mora biti struènjak na tom podruèju. Stoga, mi kao poslodavci odluèujemo poslati zaposlenike koji djeluju kao supervizori klijenta na obuku, ¹to æe da æe ljudi u tom razdoblju zadovoljiti potrebe svojih klijenata, pru¾iti im struène savjete i razviti vezanost za poznatu tvrtku.

Osim toga, profesionalni coaching æe uèiti zaposlenike kako utjecati na potencijalne kupce, ¹to æe dovesti ne samo do ¾ivota prethodnih klijenata, veæ i novih. Coaching nije samo razvojni alat koji se razmatra u razredu obuke zaposlenika. Takoðer mo¾ete razmisliti o individualnom treningu za poslovne korisnike. Va¾nost ove pripreme je svijest u podruèjima odgovornosti voðe, pravilna komunikacija s timom i vje¹tine potrebne na mjestu ¹efa. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, treniranje je vi¹e od procedure za poèetak izvr¹avanja uloga ¹efa tvrtke.

Svaki ¹ef tvrtke treba barem jednom godi¹nje pripremati menad¾ere. U poduzeæu nije rijeè samo o kvalificiranim zaposlenicima, koji su u stanju prihvatiti gotovo sve i braniti se sa savr¹enim partnerom i skrbnikom klijenta. Najprije se treba sjetiti da je administrator poznate institucije najreprezentativnija osoba. Odluka o njemu æe odluèiti tko je spreman odluèiti o cijeloj tvrtki. Neprihvatljivo je da predsjednik imena nema ideju kako ga usmjeriti, ne vidi kako tvrtka djeluje, ne poznaje va¾na naèela marketinga i koji bi trebao postaviti ciljeve za sebe i tvrtku. Naravno, postoje zaposlenici s talentom za upravljanje ljudskim materijalom, jer ipak postoji ogranièen postotak meðu dru¹tvenim skupinama, koje su predsjednici imena i organizacija. Svi ostali trebali bi to nauèiti, posebno zato ¹to je sada otvoreno za javnost. Buduæi da predsjednik, koji nema pravo vje¾bati svoje zadatke, neæe motivirati na¹e zaposlenike, tako da ¾ele stalno razvijati tvrtku.