Ploee za uzemljenje pv

Mnoge se ¾ene pitaju hoæe li se kupiti rezaè. Sve ¾eli da se stvarno iskoristi. Ako je rezaè iskljuèivo nova oprema koja ukra¹ava kuhinjski pult, trebali biste ga prestati kupovati. U uspjehu, kada cijenimo udobnost, au kuhinji smo dosta vremena, pripremamo jela i slastice, izbor je posljednja velika alternativa!

Rezaè je pravi izbor za prosjeèni no¾. Zahvaljujuæi tome, za samo nekoliko trenutaka narezat æemo kruh na cijelu debljinu kri¹ke. Isto vrijedi i za hladno meso i sireve - brzo i uèinkovito, a prije svega estetski. Meðutim, on to ne èini, ako je to samo daska za rezanje i no¾.

Najva¾niji elementiNajva¾niji aspekti rezaèa su rotirajuæi no¾ s moguæno¹æu pode¹avanja debljine rezanja, dodavaèa i tijela. No¾evi mogu biti glatki ili nazubljeni. Idealni su idealni za rezanje sira i hladnih jela, dok su nazubljeni univerzalni. U idealnom sluèaju, kada su o¹trice napravljene od nas, otvrdnule smo, jer su zahvaljujuæi tome trajnije. ©to se tièe tijela za rezanje, mo¾emo tra¾iti one izraðene od specifiènog nehrðajuæeg ili titanova, ili plastiènog - plastika je dovoljna za kuæne potrebe. Ovo je jedan od hranilica. Ako imamo ideju da ureðaj èesto koristimo, hajde da odaberemo èeliènu, a plastièna posuda æe raditi za ljude koji æe rezati hranu rjeðe. Takoðer je potrebno obratiti pa¾nju na to da li je potiskivaè dobio potiskivaè - bez njega, mi smo izlo¾eni, ali ne za nekoliko preciznih rezanja, nego prije svega za gubitak prstiju.

Osim osnovne opreme, proizvoðaèi èesto dodaju i druge popularne gadgete. Jedna od njih je pladanj s narezanim kri¹kama - zahvaljujuæi tome rezanje postaje higijenski, a usput i èisti. Jo¹ jedna boja je dodatak za o¹trenje no¾eva ili kutija za spremanje kabela.

Je li kri¹ka voljela?Takva za kuænu uporabu obièno ko¹ta 150-400 PLN. Na tr¾i¹tu se proizvode i rezaèi, a njihova vrijednost varira od 500 PLN do 1.500 PLN. Napredni ureðaji, uglavnom namijenjeni tvrtkama i ugostiteljskim objektima, trenutno su znaèajan tro¹ak, u rasponu od 2000-5000 PLN. S druge strane, kupite ih kad ih pretvorite u u¹teðeno vrijeme.