Pakiranje vakuumskog prevoditelja

Nitko ne voli tro¹iti i slati hranu. Na¾alost, to se èesto dogaða u poljskim kuæama. Vjenèanje je naèin da se produ¾i ¾ivotni vijek na¹e hrane. ©to je? Odgovor je vrlo funkcionalan - trebali biste poèeti pakirati hermetiènu hranu kod kuæe.

Kako bismo zapoèeli proces za¹tite na¹e hrane od negativnih uèinaka zraka, vlage i bakterija, moramo nabaviti odgovarajuæu opremu. Vakuumske metode pakiranja su mnoge. Mo¾emo odabrati model za profesionalne spremnike za vakuumsko pakiranje. Dizajnirani su od umjetnih materijala, zahvaljujuæi kojima su otporni i na svje¾e temperature, na koje se mogu zagrijati kao dokaz u mikrovalnoj peænici, kao i na mraz zamrzivaèa. Vakuumski spremnici uvijek se èvrsto zatvaraju. Jednom kada se hrana pohrani u takvom spremniku, zrak se isisava iz nje.Drugi naèin je vakuumsko pakiranje hrane u vakuumskim vreæama. U trenutnoj metodi trebat æe nam ne samo posebne vreæice, nego i zavarivaè. On lijeèi u tom stilu, stavljamo hranu u vreæicu, stroj æe najprije isisati zrak iz nje, a zatim je zatvoriti, dajuæi nam hranu svje¾inom i aromom. Tu su i nove vrste vreæica za vakuumsko pakiranje, koje imaju vijak, zahvaljujuæi èemu nam nije potreban zavarivaè. Imat æemo previ¹e da imamo ruènu pumpu, zahvaljujuæi kojoj æemo moæi ruèno usisati zrak iz vreæice.Meðutim, ne mo¾e se zaboraviti da, iako vakuumsko pakiranje produljuje svje¾inu na¹e hrane, to ga neæe uèiniti trajno konzumiranim. Vrijedi oznaèiti toèan datum pakiranja na bilo kojem spremniku ili vreæici. I tako za sluèaj u fri¾ideru, pite ili kobasice mogu biti pohranjeni jedan 8-9 dana, meso do 25 dana, a sirevi do 20 dana. Ako vakumiramo kuhano meso mo¾emo jesti i nakon nekih 15 dana. Jo¹ du¾e mo¾emo imati hranu u zamrzivaèu, na primjer, sirova vakumirana riba bit æe nova oko 12 mjeseci.Kako æe se onda kupovina kontejnera, vreæica ili zavarivaèa brzo vratiti i u¹tedjet æemo na hrani koja æe du¾e trajati. Vakuumsko pakiranje ne traje vi¹e vremena, samo odvojite trenutak i du¾e u¾ivajte u svje¾oj hrani.