Opasna zona od eksplozije ugljene pra ine

Mnogi se boje bojati trudnoæu. Boje se da æe biti osloboðeni ili da æe njihovi uvjeti djelovanja ugroziti buduæeg potomka. Najatraktivnije je uzimanje dopusta za cijelo vrijeme trudnoæe, ali u dana¹nje vrijeme nastaje istim bogatim javnim gledi¹tem i jaèanjem praznovjerja da mlade ¾ene zatrudne dobivanjem ugovora o radu kako bi lako dobile novac.Na ¹to ukazuju zakoni trudnica na radnom mjestu? Naravno, ako trudnoæa ide dobro, nema potrebe za ¾albama na medicinsko rje¹enje. Razgovor s nadreðenim i stvar lak¹ih radnih uvjeta bit æe dovoljni. Da, uredski rad ispred raèunala mo¾e se proizvesti samo 4 sata dnevno, meðutim, u sluèaju fizièkog rada, poslodavac je du¾an omoguæiti zaposlenicima da rade stvari u jednostavnijim uvjetima i osiguraju da èe¹æe odlaze. Isto tako, situacija èeka kad se zaposlenici prihvate: poslodavac nema pravo prihvatiti velike ¾ene, u noænom redu, trudnice. Isto tako, kada prihvaæa ¾enu u nevolji ili poslodavca za njegu, trebala bi joj omoguæiti da obavlja poslove na radnom mjestu koje neæe ugroziti ¾ivot i zdravlje djeteta ili majke. Dakako, otpu¹tanje trudnice s ugovorom o radu je nezakonito. Prava trudnice u proizvodnom stanu i dodatna prava i obveze (poslodavci i zaposlenici zaposleni prema ugovoru o radu mogu se proèitati u Zakonu o radu, u osmom podruèju.

Na¾alost, prava trudnice, koja je prihvaæena na kartici za akciju ili narud¾bu, izgledaju malo drugaèije. Zakonodavac shvaæa da trudnice imaju pravo na skrb i za¹titu u relevantnom razdoblju, ali su sva prilagoðavanja uèinjena samo osobama na temelju ugovora o radu. Ugovor o radu je graðanski ugovor, zbog èega svako pravo trudnice ovisi o evidenciji koju je poslodavac izradio u ugovoru. Ako ne poka¾ete spremnost pru¾iti ¾eni olak¹anje za vrijeme volje i isporuke, on po zakonu neæe biti prisiljen na posljednje. To znaèi da se svi va¾ni razlozi zbog kojih se osoba mo¾e odmoriti u trenutku roðenja, a zatim vratiti istim uvjetima za proizvodnju, moraju opisati u dogovoru. Inaèe ni¹ta neæe sjesti na zid, èak i osloboditi trudnicu. Znaèajno je da trudnice koje posluju na nekom drugom ugovoru osim ugovora o radu nemaju pravo privilegirati stvaranje manje knjige zbog svog novog stanja.