Njemaeki elanak o prijevodu

Prijevod teksta usamljen je sam po sebi vrlo te¹ko. Ako zavisimo od prevoðenja teksta, zahtijevamo ne samo da smo "nauèili" rijeèi i jela, veæ i da imamo znanje o mnogim posebnim idiomima za svaki jezik. Èinjenica je da se osoba koja pi¹e tekst na engleskom jeziku ne pojavljuje u èisto 'akademskoj' ¹koli, veæ koristi svoje individualne ukuse i dodaje idiome.

Probolan 50

U kontekstu èinjenice da osoba globalne internetske mre¾e jo¹ uvijek postaje sve popularnija, èesto postoji potreba za prevoðenjem web-mjesta. Na primjer, ako stvorimo web-lokaciju s kojom ¾elimo doseæi veæi broj primatelja, moramo to uèiniti u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web stranice, na primjer na engleskom i na¹em jeziku, trebali biste biti u stanju ne samo prevesti, nego i moæi izraziti svoje ideje i opise koji su u izvorniku neprevodivi. Kako on u isto vrijeme gleda na posao? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao teksta biti saèuvan (mi æemo nagaðati o èemu je odreðena stranica, onda æe logièki slijed reèenica i sintaksa biti neadekvatni. To je moguæe samo zato ¹to Google prevoditelj prevodi odabrani tekst na temelju rijeèi za rijeè. U provedbi, dakle, nemamo ¹to raditi na temelju ove profesionalne, vi¹ejeziène internetske stranice. A na web-lokacijama prevoditelja knjiga u najkraæoj buduænosti & nbsp; èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak ni najprikladniji softver nema moguænost apstraktnog razmi¹ljanja. Jedino ¹to on zna jest to uèiniti prema logici èovjeka, prebaèenom na odabrani programski jezik. Stoga, èak i najbolje aplikacije za prevoðenje teksta daleko su iza profesionalnih prevoditelja weba, i naravno da æe uvijek biti brzo. Ako se ikada pojavi napredni alat ureðen na granici jednostavnog i apstraktnog "razmi¹ljanja", tada æe biti prisutan uèinak na¹e civilizacije. U zakljuèku, na kraju obuke dobrih prevoditelja, potrebno je osigurati odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje koji æe ne samo nauèiti prijevode "rijeè za rijeè", nego æe takoðer pomoæi ¹koli da razumije jezik na apstraktan naèin.& Nbsp;