Kupnju blagajne prije poeetka poslovanja

Kupnja blagajnika nije lak zadatak, osobito za mladog poduzetnika. Ni¹ta drugo. Postoje stotine modela na tr¾i¹tu s bezbroj dodatnih vrijednosti i ureðaja. Postavlja se ovo pitanje, koji primjer naposljetku odabrati?

Green coffee 5k

Prije nego ¹to sebi damo test, moramo odrediti vrstu posla. Ako uslugu poslu¾uje mu¹karac, mobilni casino æe biti najbolji. S promjenama, ako otvorimo veliku trgovinu, vrijedi razmotriti fiskalni terminal, koji je estetska i moderna varijanta. Nove fiskalne blagajne naziv su koji se preporuèuju za proizvodnju i distribuciju blagajne, kao i za servisiranje. To je iznimno visoka ponuda i samo nas ¾eli odluèiti koje rje¹enje. Model alata je jedna stvar. Struènjaci istièu, meðutim, da prije nego ¹to obavimo kupnju, trebamo provjeriti nudi li prodavatelj ovu blagajnu. Za¹to? Zbog vrlo malo razloga.

Prije svega, svaka se blagajna mora registrirati. To je bitna i potrebna formalnost. Jedno od piæa s registracijskih razina je fiskalizacija, koja - po va¾nosti - vr¹i ovla¹teni serviser. Ukratko, bez fiskalizacije, banka ga neæe pravno stvarati.

Drugo, registarska blagajna, kao i svi ureðaji, mo¾e odbiti da nas po¹tuje. Kod odabranih tipova kvarova sami smo u stanu, ali èesto trebamo specijaliste. A ovdje se postavlja pitanje da li poduzetnik koji nam nudi jelo nudi i pozornost u takvim stvarima? Sreæom, mnoge tvrtke pru¾aju takve usluge.

Jo¹ jedno, izuzetno va¾no pitanje je kratki tehnièki pregled blagajne. Svaki poduzetnik mora ga nu¾no stvoriti. Poljski zakon jasno definira: tko, koja metoda i ako mo¾e izvr¹iti takve preglede. Usluga usluge takoðer æe biti dobra ovdje. Sreæom, struènjaci najèe¹æe dolaze s naljepnicom s kraja ureðaja s oglasom o datumu sljedeæeg pregleda. U tu svrhu, mnoge blagajne automatski nam signaliziraju da se dan kada moramo pregledati pribli¾ava. Sve to kako ga ne bi propustili, jer kao ¹to smo veæ spomenuli, svaki dan ka¹njenja je visok rizik!

Financijska korporacija u izvanrednom je pojednostavljenju. ©to je daleko, nije preskupo. Cijene ureðaja otvorene su od nekoliko stotina zlota, a cijena ide dobro s kvalitetom. Meðutim, prije nego ¹to kupimo blagajnu, razmislimo koji æe model najbolje raditi u va¹oj tvrtki.