Kori tenje odabranih gradevinskih materijala

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i brzih tvari. Parametri plinova i tekuæina u snazi sluèajeva su savr¹eno razumljivi i dokumentirani. Stoga je identifikacija opasnosti koja nastaje zbog njihove prisutnosti tijekom proizvodnje relativno osjetljiva. Situacija je mnogo te¾a u uspjehu preseljenja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U mnogim sluèajevima, naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili papir u pra¹noj ko¾i predstavljaju opasnu opasnost od eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske instalacije koriste se za tretiranje nasutog praha s parketa, glatkih povr¹ina i konstrukcije opreme i dvorana. Stoga smatra da je mjesto odr¾avanja èistog u podruèju rada, a time i jednaka za¹tita radnih ljudi i ustanova i alata od negativnog utjecaja pra¹ine, u sada¹njem riziku pojave sekundarnih eksplozija. Sve tvrtke koje upravljaju industrijskim instalacijama moraju izvesti & nbsp; instalaciju u skladu s osnovnim standardima koji su postavljeni u direktivi & nbsp; atex instalacije.

Va¾an zadatak koji je centralno usisavanje:- za¹tita zdravlja i èinjenica da ste osoba koja radi u stanu protiv lo¹ih uèinaka pra¹ine.- za¹tita organizacija i pribora od kvarova u uspjehu smetnji pra¹ine,- za¹tita gradili¹ta i ¾ena koje djeluju pred uèincima nekontroliranog izbijanja peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da su u procesu usisavanja ukljuèene zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne mje¹avine, postoji velika opasnost od nekontrolirane eksplozije. Dogaðaj æe vjerojatno dovesti do uni¹tenja jedinice za otpra¹ivanje kao i cijele jedinice. Prema statistikama, filtracijske jedinice i cikloni su kvalificirani za veæinu ureðaja koji su ozbiljno ugro¾eni eksplozijom.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore spomenuto, najva¾niji zadatak sredi¹njeg sustava za usisavanje je smanjiti rizik sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv zaostala pra¹ina. Ovo rje¹enje, na samoj strani, maksimizira eksplozivnu i po¾arnu sigurnost jedinice, dok ostatak smanjuje tro¹kove povezane s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Jedina stvar koju treba primijetiti je da u sluèaju zapaljive i eksplozivne pra¹ine instalacija sredi¹njeg usisavanja mora zadovoljiti stroge zahtjeve ATEX direktive.