Jeziene vje tine cijevi

Konsekutivno prevoðenje sigurno æe se shvatiti kao varijacija simultanog prijevoda, no to su zapravo dvije sasvim razlièite vrste prijevoda. Konsekutivna interpretacija je posljednja koja prevoditelj razmatra pored govornika, slu¹a njegov govor, a zatim, poma¾uæi sebi s bilje¹kama, u potpunosti prevesti na drugi jezik, simultano se izvodi u¾ivo, u zvuèno izoliranim interijerima. Trenutno se konsekutivno prevoðenje zamjenjuje simultanim prevoðenjem, ali je uvijek moguæe da se taj model prevoðenja radi, osobito u malom broju ljudi, na komentarima ili na visoko specijaliziranim sastancima.

Koje su znaèajke konsekutivnog tumaèa? Trebala bi postojati jedinstvena tendencija pisanja vlastite profesije. Prije svega, to bi trebala biti iznimno otporna osoba za stres. Konsekutivna tumaèenja su toliko vi¹e da su potpuno ¾iva, pa bi osoba koja radi na prijevodima trebala stvoriti razlog koji se zove ¾ivci od obiènih, ne mo¾e uzrokovati situaciju kada je u panici jer mu nedostaju rijeèi za prevoðenje dane reèenice. Neophodna je i besprijekorna dikcija. Da bi odluènost bila pouzdana i lagana, ¾eljela bi je izraziti ¾ena s besprijekornim jeziènim sposobnostima, bez govornih zapreka koje ometaju primanje poruke.

Osim toga, vrlo je va¾no koristiti odgovarajuæu kratkoroènu memoriju. Istina je da prevoditelj mo¾e, pa èak i treba, napraviti bilje¹ke koje æe mu pomoæi da zapamti tekst koji je govorio govornik, ali to ne mijenja èinjenicu da æe bilje¹ke uvijek biti samo bilje¹ke, a ne cijela izjava govornika. Znaèajke konsekutivnog tumaèa okru¾uju ne samo sposobnost pamæenja rijeèi koje izgovara ¾ena, veæ i sklonost da se oni prevedu toèno i bez sramote na drugi jezik. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, bez kratkoroènog mi¹ljenja, simultani tumaè je praktièki potpuno neproduktivan na poslu. Trenutno se ka¾e da su najbolji konsekutivni prevoditelji prisiljeni pamtiti do 10 minuta teksta. Na kraju, ¹to u biti znaèi samo po sebi, treba imati na umu da dobar prevoditelj treba imati visoku jeziènu sposobnost, poznavanje jezika i idioma uvedenih na izvornim jezicima, a uz to i izvrsno slu¹anje.