Fiskalni pisae hde

Kupujete li fiskalni pisaè? Sjajno - ovaj izbor æe ojaèati polo¾aj va¹e tvrtke na raspolaganju i pridonijeti postizanju velikih uspjeha. To æe se dogoditi kada odaberete pisaè koji odgovara va¹im potrebama.

Da biste od svog pisaèa primili znaèajan iznos profita, morat æete odabrati softver s kojim ¾elite raditi. Samo takva kombinacija æe u potpunosti poveæati kvalitetu usluge kupcima, pobolj¹ati kvalitetu rada blagajnika i prepoznati povjerenje kupaca. Na tr¾i¹tu mo¾emo dobiti programe za tvrtke, supermarkete, hotele, restorane i mnoge vanjskotrgovinske i uslu¾ne tvrtke.

Prilikom odluèivanja o odreðenoj vrsti pisaèa, obratite pozornost na trenutak va¾nih èimbenika:

Vrsta realizacijaTakoðer je odlièan, uèinkovit element. Va¾na je domena u kojoj poslujete i velièina va¹e tvrtke. Ti elementi su naglasak na vrsti posla ili usluga koje izdate, ukljuèujuæi njihovu kolièinu. Potpuno novi fiskalni pisaè bit æe pravedan za stomatolo¹ku ordinaciju, gdje je registrirano vi¹e od desetak usluga, a sasvim drugaèije u cijelom supermarketu, gdje se percipira nekoliko stotina tisuæa robe. Jeste li struènjak, vozaè, vodite trgovinu, restoran, supermarket? Ako je tako, odaberite ureðaj prilagoðen va¹im vodeæim proizvoðaèima koji nude dokazane pisaèe koje su pregledale najuspje¹nije tvrtke.

Posljednji fiskalni pisaè koji odaberete ima ideju i moguænost u kojoj upravljate tvrtkom. Imate li veliku trgovinu? Radite li na mjestu? Imate li ljekarnu? Tvornica? Trgovina u izgradnji? I da se kreæete od kupca do kupca ili od mjesta prodaje do novog? Ovisi o odgovoru na pitanja hoæe li vam biti privlaèniji niskofiskalni pisaè, pisaè u trgovini ili, primjerice, ljekarni. Meðutim, najbolje je konzultirati struènjaka s povjerenjem - on æe znati koje æe jelo biti dostojno va¹oj tvrtki.

Elektronska kopija raèunaIzbjeæi æete probleme s poreznim naslovom ako stavite elzab mera i ebb s elektronièkom kopijom raèuna na fiskalni pisaè. Mnogi poduzetnici koji koriste pisaè s glavnom zalihom papira ne shvaæaju da æe za najmanje dvije godine skladi¹tenje role s kopijama biti veliki problem za njih.