Fiskalna blagajna

Kao ¹to znate, meðutim, neuspjesi. I u uspjehu blagajne. To mi se dogodilo. Trebala ju je zamijeniti i saznao sam da je to ureðeno u nekoliko sluèajeva, o èemu nisam imao pojma. Prije svega - jednostavan neuspjeh, usluga koje ne postoji u stupnju popravak ili neuspjeh fiskalne memorije. Saznao sam da je to izuzetno rijetko. Tako mo¾ete proèitati ispred Porezne uprave, a zatim zamijeniti memoriju. A ¹to ako je nemoguæe proèitati?

Ovaj ureðaj treba poslati proizvoðaèu i obaviti laboratorijsko èitanje. Kada trebate zamjensku blagajnu? Pa, kad je sjeæanje bilo puno. Meðutim, svaka memorija ima malu kolièinu prostora. Na blagajni ovisi o velièini dnevnih izvje¹æa. Ovdje, kao i prije, èitamo ispred Porezne uprave, a zatim se sjeæamo. Jo¹ jedna situacija kada je promjena blagajne prikladna je promjena poreznog identifikacijskog broja. Da tako ¾ivite kada transformirate svoje poslovanje. Taj je broj sigurno unesen u memoriju. I ovdje bi ga trebali proèitati i ispred Porezne uprave. Potrebno je provesti odgovarajuæi obrazac i èovjek treba dovr¹iti izvje¹æe s takvog èitanja. Mo¾emo li kupiti memoriju i zamijeniti je samo ...? Pa, ne! Takvu razmjenu mo¾e obaviti samo proizvoðaèev servis. Naravno, ako ste novac kupili u normalnoj trgovini - oni se èesto brinu o svemu, jer imaju web stranicu. kojitakva promjena mo¾e potrajati i nekoliko dana. Nakon zamjene memorije, ureðaj se mora ponovno programirati. U tom sluèaju, registracija blagajne u poreznom uredu mora se ponovno izvr¹iti. & Nbsp; Potrebno je puno vremena, ¹to æemo znatno u¹tedjeti ako kupimo blagajnu na prikladnom mjestu.Svaka internetska usluga je nepouzdana i ni¹ta se ne ¾ali na tu ideju. Moramo se upoznati s postojeæim postojanjem i funkcijom. Takoðer moramo biti svjesni situacije od posljednje, ¹to bi izazvalo takav slom. Najuèinkovitije rje¹enje je pozvati stan, gdje mogu kupiti i pitati "¹to je dobro"? Sreæom, sve vi¹e takvih trgovina olak¹at æe nam prolazak kroz Poljsku.