Endodontski mikroskop

Kolposkop je 1945. godine prona¹ao Hans Hinselmann. Tu je ista oprema za ginekolo¹ko pretra¾ivanje, koja radi i ispunjava mikroskop, to jest, zahvaljujuæi montiranom leæi omoguæuje odgovarajuæem lijeèniku da toèno izvr¹i pregled ¾enskih reproduktivnih organa.

Vrlo je strukturiran za ispitivanje vulve, vagine, donje hipofize cerviksa i samog vrata maternice. Ovaj alat omoguæuje kratak vremenski period u procesu, jer samo nekoliko minuta prepoznaje je li odreðeni ¾enski organ u opasnosti od bolesti ili ne, ima li nekih neoplastiènih lezija, tj. Nije vjerojatno njihov trag. Rak je najosjetljivija od svih bolesti. Usprkos napretku medicine u sada¹njem vremenu, jo¹ uvijek nije lako izlijeèiti ako se otkrije prekasno. Stoga, osim standardnih ginekolo¹kih pregleda, koji ne otkrivaju rani stadij neoplastiènih promjena, kombiniraju se brojne nove studije, primjerice kada se potvrdi citologija. Uvijek postoji dijagnoza da samo sedamdeset posto mo¾e otkriti kancerogene promjene. Kolposkopija, koja se izvodi pomoæu alata koji se naziva kolposkop, djelotvorna je jer daje vi¹e od devedeset posto ¹anse za otkrivanje raka u poèetnoj fazi. Za¹to je onda toliko va¾no? Buduæi da se samo u ranim, najmanjim stadijima raka mijenja, to je sto posto izljeèiv, ali daleko napredniji stadij, ¹to je manja moguænost pacijenta za pre¾ivljavanje. Uvedeni u sferi medicine i specijalist koji je zainteresiran za ginekologiju i tumore ¾enskih genitalija, oni tvrde da je vrijedno mije¹ati obje metode istra¾ivanja, tj. Provoditi citolo¹ki pregled i pregled uz odr¾avanje kolposkopa. Pa, to je jednostavno sto posto jamstvo brzog otkrivanja raka i praktièno sigurnog izljeèenja. Zato je vrijedno istra¾ivati jednom u èetvrtini.