Direktiva eu a i poljski zakon

rangiranje tableta za mišićnu masuNajbolje pripreme za izgradnju mišićne mase

ATEX direktiva u poljskom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. Pogodan je za proizvode namijenjene za ulogu u zonama koje su u opasnosti od eksplozije. Proizvodi moraju udovoljavati strogim zahtjevima koji nisu povezani samo sa sigurno¹æu, veæ i sa za¹titom zdravlja. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U sluèaju odredbi normativnog akta koji se razmatra, razina sigurnosti i, uz to, svi postupci ocjenjivanja vezani uz njega u velikoj mjeri se odnose na stupanj ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe se izraditi posebno jelo.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora napraviti da bi se mogao kombinirati u blizini potencijalno eksplozivne atmosfere. Meðutim, koja je to zona? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji iznimno velika vjerojatnost eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu opreme na kvalitetu. Dva su od njih. U poèetnoj klasi postoje ureðaji koji su povezani u podzemlje rudnika, ali u prostorima koji mogu biti eksplozivni metan. Druga skupina povezana je s ureðajima koji se uvode na drugim mjestima, a kojima prijeti eksplozivna atmosfera.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni zahtjevi za sve ureðaje koji zauzimaju ljude u blizini potencijalno eksplozivne metan / ugljena pra¹ina. I jo¹ va¾niji zahtjevi mogu se lako pronaæi u usklaðenim pravilima.

Treba napomenuti da jela koja se prihvaæaju za èitanje u blizini onih kojima prijeti eksplozija hrane trebaju biti oznaèena oznakom CE. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba vratiti iza oznake, koja bi trebala biti jednostavna, vidljiva, sna¾na i èitljiva.

Prijavljeno tijelo ispituje kontrole cijelog tijela ili jednu ponudu projekta kako bi se osigurala usklaðenost s va¾nim propisima i oèekivanjima iz Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. trenutna direktiva zamijeniti novim ATEX naèelom 2014/34 / EU.