Centrifugalni sakupljae pra ine

Na¹li su se usred praznine. U tom trenutku sve se pojavilo u sjedalu i postalo nam je nepoznato. Dru¾ba braæe, koja je podr¾avala na¹u zajednièku misiju, polako je poèela stvarati veliki amok. Sve je poèelo polako vraæati u normalu, nakon svega to nije bila ugodna situacija. Na¹ rad je bio da pronaðemo sakupljaè pra¹ine "sakupljaè pra¹ine". Vjerojatno se mnogi od vas iznenade ¹to on pru¾a i kada izgleda. Obja¹njavam sada. Kazetni sakupljaè pra¹ine razmatra zadatak èi¹æenja zraka koji sadr¾i suhu pra¹inu. Svaka ima poseban filtar koji daje silosima i spremnicima da se odzraèe. Njima se mo¾e namjeravati & nbsp; za internu upotrebu & nbsp; kao i za strane. Instaliran je posebno u proizvodnim halama, gdje se obraðuju materijali kao ¹to su drvo, kemikalije, & nbsp; svi labavi materijali i metalni podni dijelovi, & nbsp; & nbsp; pare za zavarivanje.

Black MaskBlack Mask Velika maska koja uklanja mitesere i krhotine lica

Ne razmi¹ljajuæi mnogo, oti¹li smo duboko u mrak, dodirujuæi se u mraku, probijajuæi se kroz prostranstvo bezdana u kojem smo na¹li svoja tijela. Um je bio odsutan, ali je bio dovoljno uèinkovit da se sjeti cilja - sakupljaè pra¹ine kasete morao je pronaæi svoje ruke. Te¹ko je reæi koliko je bio na¹ put - zajedno s gubitkom vjere u ostvarenje na¹eg rada, izgubili smo i osjeæaj vremena. To je djelovalo na na¹e dijete, jer je eliminiralo umor, koji nije bio saveznik tijekom ove vrste ekspedicije. Iako su smjernice koje su bile pogoðene poplavama bile vrlo uspje¹ne, bile su neoznaèene do posljednjeg, onoga ¹to su vidjeli kada su stigle na teren. Te¹ko je reæi ili smo u sljedeæim koracima u pravu. Propustili smo referentnu toèku da li su na¹e akcije ispravne. Mogli bismo takoðer okrenuti leða na¹em cilju. & Obuka koju smo pro¹li uèinila nam je lak¹im nego hladnom krvlju. Na¾alost, postojala bi stani¹ta za sumnje i trenutke oklijevanja - mi bismo se osudili na svaku smrt. Osim potrebe da ispunimo na¹ rad, oni su bili instinkt opstanka u planinama koji nas je oslobodio mraènih misli. Nakon mnogo zamornih staza zamraèenih podruèja, poljske su oèi pokazale problem u tako velikom sjaju da je, na¾alost, bilo moguæe identificirati ono ¹to je on bio u istini. Nakon ¹to smo mu pri¹li na lo¹iju udaljenost, do¹li su do nas da je tada skupljaè pra¹ine - cilj na¹eg putovanja je postignut.